Make your own free website on Tripod.com

Bromfietsen, snorfietsen en brommobielen

  1. Algemeen
  2. Bromfietscertificaat
  3. Bromfietsen op de rijbaan
  4. Snorfietsen
  5. Controle op opvoeren van bromfietsen en snorfietsen
  6. Brommobielen

1 Algemeen
De laatste tijd zijn verschillende zaken voor bromfietsen, snorfietsen en brommobielen veranderd en er worden nieuwe maatregelen voorbereid. De brom- en de snorfietsers vragen aandacht omdat zij vaak betrokken zijn bij verkeersongelukken. De vierwielige bromfiets, inmiddels bekend als brommobiel, heeft in 1995 zijn intrede gedaan in het Nederlandse verkeer. De bestaande verkeersregels voor bromfietsen bleken hiervoor niet te voldoen.

 


2 Bromfietscertificaat
Sinds 1 juni 1996 moet elke bromfietser, snorfietser en brommobiel-bestuurder een bromfietscertificaat bij zich hebben of een geldig auto- of motorrijbewijs .

Certificaat met examen
Iedereen die na 31 mei 1980 is geboren, moet een theorie-examen afleggen om het bromfietscertificaat te kunnen krijgen. Dit kost f 50,55. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) neemt de theorie-examens af en verstrekt de bromfietscertificaten. Bij het examen dient men het geld en een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) bij zich te hebben.

Jongeren kunnen zich voorbereiden op het theorie-examen door lessen te nemen bij autorijscholen. Er zijn speciale bromfietsinstructeurs die theorieles kunnen geven. Het theorie-examen bestaat uit 50 dia's met vragen waarop met ja of nee moet worden geantwoord. Men moet minimaal 45 vragen goed beantwoorden.

Certificaat zonder examen
Wie voor 1 juni 1980 is geboren, kan het certificaat aanvragen bij het postkantoor of bij een theoriecentrum van het CBR. Dit kost f 25,-.

Folder
Er is een folder over het bromfietscertificaat. Deze is op te vragen bij de afdeling Informatie en Documentatie van Verkeer en Waterstaat,
tel. 070 - 351 7086.

 


3 Bromfietsen op de rijbaan
Uit proeven is gebleken dat er minder verkeersongevallen met bromfietsen gebeuren als deze binnen de bebouwde kom op de rijbaan in plaats van op het fietspad rijden. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat streeft er daarom naar dat binnen de bebouwde kom in het algemeen alleen fietsers en snorfietsers van het fietspad gebruik maken.

Gemeenten zullen zelf per situatie moeten beoordelen of de rijbaan of het fietspad de meest veilige plaats op de weg is voor de bromfiets. Dat wordt dan met borden aangegeven.

Het bestaande blauwe verkeersbord met de witte fiets zal in de toekomst betekenen dat fietsers en snorfietsers op het fietspad moeten rijden en dat bromfietsers op de rijbaan moeten rijden.

Er komt een nieuw blauw bord met daarop behalve de witte fiets ook een witte bromfiets. Dat nieuwe bord betekent dan fietsers, snorfietsen Ún bromfietsers op het fietspad moeten rijden. De regels hiervoor moeten nog worden gemaakt.

De wegbeheerder kan nu al de bromfiets op de rijbaan laten rijden. Dit gebeurt door op het fietspad het rechthoekige bordje met de tekst "fietspad" te plaatsen en op de rijbaan het witte bord met de rode rand en een fiets in het midden. Dit betekent echter dat ook snorfietsers op de rijbaan moeten rijden.

 


4 Snorfietsen
Op grond van afspraken met het ministerie leveren de bij de RAI aangesloten importeurs sinds 1 juni 1996 alleen nog maar opvoerbestendige snorfietsen aan de handelaren. De BOVAG en de NCBRM hebben de bij hen aangesloten bromfietshandel opgeroepen geen materialen te verkopen waarmee brom- en snorfietsen kunnen worden opgevoerd. Voorlopig wordt er daarom geen helmplicht ingevoerd voor snorfietsen. Of een helmplicht later toch nog aan de orde komt, hangt vooral af of de branche de opvoerbaarheid van snorfietsen voldoende beperkt.

Ook bestuurders van snorfietsen moeten sinds 1 juni 1996 het bromfietscertificaat bezitten (zie paragraaf 2)! bromfietscertificaat bezitten!

 


5 Controle op opvoeren van bromfietsen en snorfietsen
Sinds 2 augustus 1996 worden geen eisen meer gesteld aan het maximum vermogen bij het toelaten van nieuwe typen bromfietsen en snorfietsen (Europese regelgeving, richtlijn 95/1/EG). De voertuigen moeten wel moeten zo zijn gemaakt dat zij geen hogere snelheid kunnen halen dan 45 km/u (bromfietsen) en 25 km/u (snorfietsen). De voertuigen mogen ook niet makkelijk opgevoerd kunnen worden.

Het is en blijft verboden om op de openbare weg te rijden met een brom- of snorfiets waaraan zodanige wijzigingen zijn aangebracht dat de constructiesnelheid is verhoogd. De maximumsnelheid op de weg verandert ook niet. Snorfietsen mogen 25 km/u per uur. Bromfietsen mogen 30 km/u rijden binnen de bebouwde kom en 40 km/u buiten de bebouwde kom.

De rollentestbanken van de politie blijven in gebruik. De testbanken worden aangepast om bromfietsen te controleren die zijn toegelaten op grond van de typegoedkeuringseisen die sinds 2 augustus 1996 gelden.

Kentekenregistratie
In de loop van 1998 komt er waarschijnlijk een kentekenregistratie voor brom- en snorfietsen.

Bij de invoering van een kentekenregistratie worden de handhavingsmogelijkheden voor de politie nog aanmerkelijk verbeterd. Dit geldt voor verkeersovertredingen en opgevoerd rijden, maar ook onverzekerd rijden en diefstal.

 


6 Brommobielen
Een brommobiel is een 'overdekte' vierwielige bromfiets die eruit ziet als een kleine auto. De brommobiel wordt sinds 1 januari 1995 in Nederland toegelaten op grond van Europese regels.

Hij mag maximaal 45 kilometer per uur kunnen rijden. Sinds 1 januari 1997 gelden nieuwe regels voor de brommobiel.

Veranderingen per 1-1-97

De brommobiel is volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) een aparte voertuigcategorie, waarvan de bestuurders de gedragsregels voor motorvoertuigen moeten volgen. Dit houdt onder andere in dat niet op het fietspad mag worden gereden, de voorrangs- en parkeerregels voor auto's moeten worden gevolgd en de gordeldraagplicht van kracht is. Een bord dat een inrijverbod voor auto's aangeeft is ook van toepassing op deze voertuigen. Er mogen geen gele bromfietsplaatjes meer worden gevoerd.

 

Het witte bord met rode rand met daarop een trekker, een bromfiets en een fiets (bord C9: gesloten voor ruiters, vee, wagens en motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u en fietsen, bromfietsen en invalidenvoertuigen) geldt ook voor de brommobiel. Dit bord wordt gebruikt op wegen waar langzame voertuigen gevaar opleveren of de doorstroming van het verkeer te veel belemmeren.

 

De maximumsnelheid voor de brommobiel is zowel binnen als buiten de bebouwde kom 45 km per uur.

 

Op autowegen mogen alleen nog voertuigen rijden die sneller kunnen en mogen rijden dan 50 kilometer per uur. De brommobiel mag dus niet op autowegen rijden.

 

De achterzijde van de brommobiel moet zijn voorzien van een rond wit bord met rode rand en in zwart de cijfers 45. Daardoor is van achteren naderend verkeer beter bedacht op de beperkte snelheid van het voertuig.
Theorie- en praktijkexamen
Er worden voorbereidingen getroffen om een brommobiel-examen in te voeren voor bestuurders die geen geldig rijbewijs voor een auto of motorfiets hebben. Volgens de huidige plannen zal het theorie-examen hetzelfde zijn als voor een auto en zal dit worden aangevuld met een praktijkproef. Waarschijnlijk gaat het examen van start in de loop van 1998. Voorlopig kan nog worden volstaan met het bromfietscertificaat.

 

Deze informatie is afkomstig van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat